Bayındır 2015 Yıllık Programı

 

2015 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞMIŞ OLDUKLARI PROBLEMLERE
YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (FORM A)
Tespit Edilen ve Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Programına Esas Teşkil
Eden Çiftçi/Çiftçi Grubunun Tarımsal Üretimde Karşılaşmış Oldukları Problemler, İhtiyaçlar veya Hedefler
Bu Problemleri, İhtiyaçları veya Hedefleri Ortaya Çıkaran Neden veya Nedenler

Ulaşılmak İstenen
Genel Amaç veya
hedefin
Bu İhtiyacın Karşılanması, Problemin Çözümü İçin
Ulaşılmak İstenen Genel
Amaç veya Hedef
Bu İhtiyacın karşılanmasına veya Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Danışmanlık Yayım Programına Alınan Faaliyetler


Başlangıç
yılı
Bitiş
yılı


A-Bakım ve beslemeye bağlı verim düşüklüğü ve ekonomik kayıplar
1-Buzağılarda bakım ve besleme eksikliklerine bağlı gelişme geriliği ve yemden yaralanma kabiliyetinin düşmesi yada yetersiz olması
2-Dana ve düvelerin yetersiz ve aşırı beslenmesine bağlı olarak elde bulunan damızlıkların ekonomik değerinin düşük olması3-Ani yem değişikleri ve küflü bozuk yemlerin  yedirilmesine   bağlı olarak oluşan mide rahatsızlıkları ve buna bağlı ekonomik kayıplar
1-Ağız sütünün zamanında ve yeterli miktarda alınamaması
2-Buzağı gelişme dönemine uygun kaliteli kaba kesif yemin dengeli verilememesi

1-Tohumlama yaşına geldiğinde elde bulunan düvelerin zayıf ve kaşektik olması yada aşırı beslemeye bağlı olarak oluşan yağlı meme dokusu ve vücut yapısı


1-İştahsızlık , karın şişliği ve buna bağlı süt veriminde düşme , kilo kaybı ve yavru atmaları veya erken doğumlar gibi ciddi ekonomik kayıplar.
2015 2016 1-Üreticilerin bilinçlendirilmesi ve damızlık yetiştirilmesinde ilk 6 aylık buzağı beslemesinin, kaliteli kaba ve kesif yemin öneminin vurgulanması
2-Gelişme dönemlerine göre biberonla süt verilmesinin yaygınlaştırılması

1-Hayvanların gelişme dönemlerine göre beslenmesinin öneminin anlatılması
2- Yetersiz ve aşırı beslemenin işletmeye vereceği girdi maliyetlerine olan etkisini en aza indirmek

1-Yemlerin zamana bağlı olarak yavaş yavaş arttırılıp azaltılması yada değiştirilmesi
2-Ekmek gibi sindirimi kolay gıdaların ve küflü bozuk gıdaların kullanılmasının önlenmesi
1-İşletme ziyaretleri

2-Çiftçi toplantıları


B- Hastalıklar ve mücadele yöntemleri
1-Buzağı ishalleri
2-Doğum sonrası hastalıkları:
   a-Doğum felci
   b-Yağlı karaciğer
   c-Ketosiz
   d-Eşin düşürülememesi(RS.)
   f-Mastitis
1-Kolostrum ve sütün zamanında ve yeterli miktarda alınamaması yada fazla alınması
2-Doğum sonrası göbek kordonu dezenfeksiyonunun yapılmaması
3-Ahır havalandırma, ısı ve ışık koşullarının buzağıya uygun olacak şekilde ayarlanmaması
4-Biberon ve kapların temizliğine önem verilmemesi
5-Yetiştiricilerin bu konuya gereken hassasiyeti göstermemesi

1-Doğum öncesi bakım ve beslemenin yetersiz olması.Doğum dönemine aşırı zayıf yada aşırı yağlı olarak girmesi.Kaba -kesif yem oranlarının ayarlanamaması, gerekli olan vitamin mineral takviyesi yapılamaması
2-Kuruya alma döneminin  uzun ,kısa yada hiç olmaması
3-Doğum için ayrı bir bölüm hazırlanarak kurudaki ineklerin bakımlarının ayrı yapılmaması
4-Doğum sonrası gereken hijyen koşullarının sağlanamaması
2015 2016 1-Kolostrum ve sütün canlı ağırlığa göre yeterli miktarda ve zamanında verilmesinin öneminin anlatılması
2-Doğum sonrası göbek kordonu temizliği ,ahırın hijyenik kurallara uyularak doğuma hazırlanması, biberon ve kapların günlük temizliğinin öneminin anlatılması
3-Koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması

1-Doğum öncesi son 2 aylık kuru dönemde ineklerin ve gebe düvelerin ayrı bölmelerde beslenmesi.
2-İşletmede kayıt sistemi oluşturularak ineklerin tohumlama ,kuru dönem ve doğum zamanlarının önceden belirlenmesi
3-Besleme hataları ve ahır hijyeni konusunda yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi
4-Koruyucu hekimliğin önemi

1-İşletme ziyaretleri

2-Çiftçi toplantıları
 

 3-Sirküler Mektuplar

 

C-Koruyucu hekimlik uygulamaları
1-Bakım ve beslemeye bağlı oluşan verim, düşüklüğü, canlı ağırlık artışında azalma yada durma,iştah eksiklikleri,ishaller ve doğum sonrası  hastalıkları sonucunda oluşan ekonomik kayıplar

2-Ahır hijyeni ve buna bağlı gelişen mastitis,ayak hastalıkları ve diğer enfeksiyon-viral hastalıklar

3-Paraziter mücadelelerin yerinde ve zamanında yapılamaması
4-Bulaşıcı hastalıklarla mücadele
1-Yetiştirici hatalarına bağlı olarak oluşan büyüme ve gelişme yetersizlikleri,aşırı yağlanmalar,sindirim problemleri, ishaller ve enfeksiyon hastalıklar
2-Ahırdaki altlıkların düzenli olarak alınmaması sonucunda ayak hastalıkları,meme enfeksiyonları
3-Bakım  besleme ve hijyen eksikliklerine bağlı olarak gelişen  hastalıklar
4-Etkin ve zamanlı bir paraziter mücadele yapılmaması ve koruyucu aşılamalara üreticilerin sıcak bakmaması
5-Koruyucu hekimlik uygulamalarının yetersiz kalması.Yetiştiricilerin hastalık olmadan alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirilmemesi.Alınan önlemlerin hastalık oluşumundan sonra yapılması ve kısa süreli olması
6-İşletmelerde etkin bir kayıt sisteminin bulunmaması
7-Bütün bu nedenler sonucunda işletmelerin ağır ekonomik kayıplara maruz kalması ve üreticilerin bu konuda moral ve motivasyonlarının olmaması
2015 2016 1-Koruyucu hekimlik uygulamalarının sürdürülebilir nitelikte olmasının işletmelere yapacağı katkıların anlatılması. 
2-Benzer olumlu sonuçların  alınan önlemlere bağlı olarak kendi işletmelerinde de uygulanabilirliğinin kanıtlanması
3-İşletmelerde düzenli bir kayıt sistemi oluşturulması. Tohumlanan hayvanların  ,kuru dönem ve doğum zamanları gibi gelişme durumları önceden belirli sığırların fizyolojik durumuna göre dengeli beslenmesi
4-İşletmelerde hayvanların buzağı , dana ,düve ,kuru ve sağılan olarak ayrılmış bölmelerde bulundurulması ,bakım ve beslemenin bu duruma göre yapılması.
5-Düzenli olarak paraziter mücadele ve koruyucu aşılamaların yapılması

1-İşletme ziyaretleri

2-Çiftçi toplantıları

        3-Sirküler Mektuplar


A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları hakkında bilgi

B-Silaj Yapım ve Kullanım Tekniği                   

C-Çiğ Süt Kalite Kriterleri

D-Sürü Yönetimi

1-Çiftçinin kırsal kalkınma yatırım projelerinden habersiz olması 
1-Silaj yapılacak bitkilerin tanınmaması veya tarımının eksik yapılması

2-Çiftçilerin silaj yapımında hata ve yanlışlıkların düzeltilmesi

1-Çiftçilerin çiğ süt kalitesinden habersiz olması

2-Kaliteli bir süt elde etmesi için gerekli şartları sağlayamaması

1-Çiftçilerin sürü yönetimi tanı ve anlamından uzak olmaları

2-Doğumdan başlayıp buzağı,dana,düve ve inek oluncaya kadar ki aşamalarda çiftçinin kayıt ve takip yapmaması
2015 2016

1-Kırsal kalkınma yatırım desteklemesi kapsamında çiftçilere öncelik olarak soğutma tankı ve sağım ekipmanları başvurusunu yaptırma

 1-Silaj kayıplarının en aza indirilmesi,

2-Silaj yapılacak bitkinin tanıtılıp sulama ve gübreleme programının oluşturulması

1-Çiğ süt kalitesini etkileyen faktörlerin çiftçiye anlatılması

2-Somatik hücre sayısının öneminin anlatılması

1-Hayvanlara ait verilerin toplanması konusunda çiftçiye bilgi verilmesi,

2-Bu verilerden yola çıkarak sürülerin değerlendirilip sürü yönetim şeklinin belirlenmesi.
1-İşletme ziyaretleri


2-Çiftçi toplantıları


3-Broşür hazırlama
Hazırlıyan    : Onaylayan :
 Adı soyadı:      Suat SÖNMEZ Adı Soyadı : Ali GÜLKAYNAK
Ünvanı            : Tarım Danışmanı Ünvanı: İZMİR İLİ D.S.Y.B BAŞK.