Ödemiş 1 2015 Yıllık Programı

 

 

2015 YILI TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA
ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KARŞILAŞMIŞ OLDUKLARI PROBLEMLERE
YÖNELİK OLARAK YAPILAN TESPİTLER (FORM A)
Tespit Edilen ve Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Programına Esas Teşkil
Eden Çiftçi/Çiftçi Grubunun Tarımsal Üretimde Karşılaşmış Oldukları Problemler, İhtiyaçlar veya Hedefler
Bu Problemleri, İhtiyaçları veya Hedefleri Ortaya Çıkaran Neden veya Nedenler

Ulaşılmak İstenen
Genel Amaç veya
hedefin
Bu İhtiyacın Karşılanması, Problemin Çözümü İçin
Ulaşılmak İstenen Genel
Amaç veya Hedef
Bu İhtiyacın karşılanmasına veya Problemin Çözümüne Yönelik Olarak Danışmanlık Yayım Programına Alınan Faaliyetler
Başlangıç
yılı
Bitiş
yılı
Tarımsal Danışmanlık Hakkında Bilgilendirme. İşletme Envanterlerinin alınması. Danışmanlık hizmetleri hakkında bilinçsizlik İşletmeler hakkında yeterli bilgiye sahip olunamaması 2015 2016 Tarım danışmanlığının görev ve sorumlulukları hakkında üreticilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak Envanter bilgileri alarak üreticiler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak İşletme ziyareti yapılarak üreticileri bilgilendirme İşletme ziyareti yaparak üreticilerin envanter bilgilerini almak
Sürü akım planının hazırlanması için var olanları belirleme. İşletme sahiplerinin hayvan sayısına göre bir yıllık kaba yem ve kesif yem ihtiyacını bilmemesi ve gelişi güzel yem tedariğinin edilmesi 2015 2016 Süt sığırı işletmelerinin, üretim ve iş verimliliğini arttırabilmek için gereksinim duyulan yapı ve tesislerin planlama kriterlerine uygun biçimde tasarlanması. İşletmedeki hayvan sayısı ve arazi varlığına göre hedeflerin belirlenerek bu hedefe yönelik sürü akım planının hesaplanması yıllık kaba ve kesif yem ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyaca göre uygun zamanda tedariğin edilmesi
Barınaklar ve barındırma Barınma koşullarının hayvan sağlığı ve verimi üzerine etkisinin tam olarak bilinmemesi ,gelişi güzel işletmelerin kurulması 2015 2016 Süt sığırı işletmelerinin, üretim ve iş verimliliğini arttırabilmek için gereksinim duyulan yapı ve tesislerin planlama kriterlerine uygun biçimde tasarlanması. İşletme sahibinin ekonomik durumuna göre mevcut barınak sistemini iyileştirme çözümleri sunulacak,
Ahır hijyeni Çiftliğin içinde ve dışında hastalık etmenlerine karşı hijyenik korunmanın bilinmemesi 2015 2016 Barınak içinde ve çevresinde hastalık etkenlerinin yok etmek veya hastalık yapma risklerini ortadan kaldırmak için uygun dezenfektanlarla uygun dezenfeksiyon kullanılması. Her türlü bulaşıcı hastalıklardan, işletme içerisinde oluşabilecek olan çeşitli salgınlardan korunmak için düzenli bir temizlik faaliyetinin planı sunulacak Temizlik ve dezenfeksiyonun beş ana maddede toplanarak etraflıca anlatımı ve uygulaması yapılacak.
Süt sığırlarının beslenmesi ve yemler İşletmelerin karlılık açısından hayati önem arz eden bakım ve besleme konularında yeterli bilgiye sahip olmaması 2015 2016 Bakım ve besleme konularının öneminin anlaşılması ve işletmenin karlılığının sağlanması Süt sığırlarının bakım ve beslenmesi; buzağı dana,düve, sağmal ve kurudaki ineklerin beslenmesi ,bakımı, yemleme sistemleri, guruplama, vucut kondisyon puanlaması, beslemeden kaynaklanan problemler, yemler ve genel özellikler hakkında pratik, koşullara uygun değerlendirmelere yer verilecektir.
Sürü sağlığı Sürünün sağlıklı olması ve sürü sağlığının sürekliliğinin öneminin bilinmemesi 2015 2016 İşletmelerdeki sürülerin sağlıklı olması ve sürü sağlığının sürekli olarak korunması, üretimde başarının ve verimliliğin arttırılması, hayvan refahının sağlanması, zoonoz hastalıklarla mücadelenin sağlanması Sürüdeki hayvanların sağlıklarını sürdürülebilirliği için düzenli olarak koruyucu önlemlerin alınması sağlanacak.Yetiştiriciye maksimum ekonomik dönüşü sağlanacak.En verimli hayvan sağlığı ve üretimi sağlanacak.Hayvan refahı sağlanacak.Çevresel atıkları ve hayvanlardan insanlara bulaşan ( zoonoz ) hastalıkları en aza indirmek için çalışılacak.
Yemlik bitki seçimi ve ekimi süt sığırcılığında önemli yeri olan yemlik bitkilerin besin madde içeriklerinin bilinmemesi, birim alanda daha fazla yem elde etmek konusunda arayışın olmaması, üretilen yem bitkilerinin hasat ve depolamada uygun koşulların sağlanmaması. 2015 2016 Süt sığırcılığı için hayati önem arz eden yem bitkileri üretimini bölge koşullarında arazi varlığının dar olması nedeni ile içerik açısından değerli,birim alandaki verimi yüksek yem bitkilerinin üretimini sağlamak.Hali hazırda üretimi yapılan yem bitkilerinin ekim dikim üretim ve hasatta karşılaşılan sorunlar ve hasattan sonraki depolama koşullarına bağlı besin madde kayıplarını en aza indirerek üreticinin karlılığını arttırmak. Bölgeye göre yem bitkilerinin çeşidine has ekim nöbetleri ve hasat dönemine ait tablo hazırlanarak üreticiye sunulacak. Üretici ekim öncesi toprak analizine teşvik edilerek toprak analizinin önemi anlatılacak. Hasatla birlikte depolama ve silaj yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar üreticilere anlatılacak.
Süt verimi ve kalitesi Elverişsiz sağım koşullarından kaynaklanan çeşitli mikro organizmaların oluşturduğu ekonomik açıdan büyük kayıplara neden olan mastitisle mücadelenin bilinmemesi ,soğuk zincirde kaliteli süt üretriminin öneminin kavranmaması. 2015 2016 Tüm memeli hayvanlarda görülen meme hastalıklarının özellikle süt sığırcılığı endüstrisinde önemli olup süt veriminde azalma , alınan sütün kalitesinde düşme ve hatta memelerde körleşmeyle hayvanı elden çıkarmaya kadar giden ekonomik zararlar zinciri olduğunun anlaşılmasını sağlamak ve soğuk zincir süt üretminin önemine dair bilgileri aktarmak. Mastitisten korunma yollarının ve mücadelenin anlatılması, sağım hijyeninin uygulanması ve soğuk zincire geçerek nitelikli süt üretimini sağlanması.
Döl verimi ve yönetimi Üreticilerin; yılda bir buzağı alamaması, döl tutma problemlerinin sıklığı, embriyonik ölümlerin görülmesi, metritis hakkında bilinçsizlik, döltutmayı etkileyen IBR ve BVD hastalıklarının ve korunma yollarının bilinmemesi. 2015 2016 İşletmelerde dişi damızlıkların zamanında gebe kalması ve sağlıklı yavruların ileriki yaşlarına kadar doğurma yeteneğinin korunması. Döl tutmayı etkileyen faktörleri üreticilere anlatarak takip edilmesi geren hususlar hakkında bilgilendirme yapılacak. IBR, BVD ve METRİTİS hakkında bilgilendirme yapılarak korunma yolları anlatılacak.Dişi damızlıkların zamanında gebe kalması ve sağlıklı yavruların alınması sağlanacak.
Damızlık değerlerinin belirlenmesi ve sürü damızlık ömrünün uzatılması, veriminin arttırılması için kayıt tutulması Üreticiler tarafından hayvan kayıtları, süt kayıtları, damızlık değer kayıtları, meme sağlığı kayıtlarının tutulmaması ve genetik değerlendirme sisteminin yapılmaması 2015 2016 Üreticiler tarafından hayvan kayıtlarının, süt kayıtlarının, damızlık değer kayıtlarının, meme sağlığı kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve genetik değerlendirme sisteminin uygulanmasıyla da uzun ömürlü, verimi yüksek hayvanların sahip olunmasını sağlamak Gerekli kayıtların tutulmasını sağlayarak; işletmedeki hayvanların fenotip değerlendirmeleri yapılıp uygun boğalarla eşleştirierek genetik değerleri yüksek, uzun ömürlü ve yüksek verimli ırkların elde edilmesi sağlanacak.
 
Hazırlıyan :


Onaylayan :
Adı Soyadı :

ÖZLEM

YOĞURTÇU

Adı Soyadı : ALİ GÜLKAYNAK
Ünvanı : ZIRAAT

TEKNİKERİ


Ünvanı : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Tarih İmza

:27.07.2015


Tarih İmza : 27.07.2015