SON HABERLER

Tüm Haberler»

9. Genel Kurul İlamı 18 Mart 2017

                            İZMİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

                                        YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

Birliğimiz yönetim kurulunun 14.03.2017 ve 2017/7 sayılı kararı doğrultusunda, aşağıda belirtilen gündem gereğince 20 Nisan 2017 tarihinde Birliğin İşçiler Cad.no: 139/3 Alsancak-İzmir adresinde saat 11:00‘de çoğunluklu 9.Olağan Genel Kurulu yapılacaktır.  

   Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ertelemeli ikinci toplantı 30 Nisan 2017 tarihinde Fuar İzmir D Holü Sakarya Mah. Sakarya Cad. 35410 Gaziemir-İzmir adresinde saat 11:00’de yapılacaktır.

26 Ağustos 2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Islah Amaçlı Hayvan Yetiştiricileri Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik’ gereği vekaleten oy kullanılamayacaktır.

              Tüm üyelerimize duyurulur.

            

 

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3.     Divan Başkanlığı Seçimi

4.     Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

5.     Yönetim Kurulunun 2014,2015 ve 2016 yılı faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,

6.     Denetleme Kurulunun 2014,2015 ve 2016 yılı denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi,

7.     2014, 2015 ve 2016 yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve görüşülmesi,

8.     Yönetim ve Denetleme kurullarının ibrası,

9.     2017-2018 yılı İş programları ve tahmini bütçelerinin okunması ve görüşülmesi,

10.26.08.2016 tarih ve 29813 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştiricileri Birliklerinin kurulması ve hizmetleri hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birlik Ana Sözleşmesinin intibakının görüşülmesi,

11.Her türlü Malzeme, Ticari mal, Gayrimenkul, Demirbaş ve Hizmet Alımı, Satımı ile kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünlerin niteliklerinin, azami fiyatlarının, satılacak yada kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatlarının belirlenmesi, ve yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

12.Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapması, amacı ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının belirlenmesi ve bu konuyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

13.Birlik Üyelerinin ihtiyaçları ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakımı, hayvan beslenmesi ile ilgili her türlü girdi, temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve organizasyonlara katılımın sağlanması ve bu konuda yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

14.Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tespit edilmesi ve bu hususta yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

15.Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

16.Şube, irtibat bürosu, Alım ve Satım merkezleri açılmasına karar verilmesi ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

17.Üyelerin giriş aidatlarının (aylık brüt asgari ücretin %10’unu geçmemek üzere) ve yıllık aidatının (aylık brüt asgari ücretin %5’ini geçmemek üzere) belirlenmesi ile tahsil şeklinin görüşülmesi,

18.Asıl üyelerin ıslah amacı olarak, verim yönüne bakılmaksızın yıllık inek başına ödeyeceği ıslah (Soy kütük) bedelinin,

   1)50 baş ineğe kadar inek başına 40 litre çiğ süt eşdeğeri bedel,

   2)51-500 baş arası baş ineğe kadar inek başına 30 litre çiğ süt eşdeğeri bedel,

   3)501 baş ve üzeri inekten sonrası için inek başına 20 litre çiğ süt eşdeğeri bedeline kadar

alınması ve bu konudaki iş ve işlemler ile ilgili Yönetim kuruluna yetki                                                             verilmesinin görüşülmesi,

19.Yönetim kurulu üyelerine aylık toplantı başına ödenecek huzur haklarının, Yönetmelik ve Ana sözleşme gereği, aylık brüt asgari ücretin iki katını geçmemek üzere ve yolluk olarak en yüksek devlet memurunun aldığı yolluk tutarının iki katını geçmemek üzere belirlenmesinin görüşülmesi,

20.Denetim kurulu üyelerine 6 ayda bir yapılacak toplantı başına ödenecek huzur haklarının, Yönetmelik ve Ana sözleşme gereği, aylık brüt asgari ücretin iki katını geçmemek üzere ve yolluk olarak en yüksek devlet memurunun aldığı yolluk tutarının iki katını geçmemek üzere belirlenmesinin görüşülmesi,

21.Hayvancılıkla ilgili Kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerin birliğe olan borçlarının(cari hesaplarının)kesilerek ödenmesi ve kesintilerin tahsil şeklinin belirlenmesi ve bu konu ile ilgili Yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

22.İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılması, usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

23.Birliğin idari, mali ve personel işlerine ilişkin çalışma usul ve esasları başta olmak üzere satın alma, personel, muhasebe ve bütçe vb. her türlü çalışma esaslarını düzenleyen yönergelerin onaylanması ve uygulanmasına karar verilmesinin görüşülmesi,

24.İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret, aidat ve katılım payı tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

25.Birliğin yapacağı yatırımlar için uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan alınacak borç miktarının ve koşullarının belirlenmesi, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi, 

26.Birliğimizin İzmir Torbalı Eğerci mahallesindeki 44.000 M2 arazisi üzerine, üyelerimizin ve hayvancılık yapmak isteyen üreticilerin eğitilmesi amacıyla 3.255.037 TL inşaat maliyetli Eğitim çiftliği yapılması projesinin görüşülmesi,

27.Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi ve bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan kırsal kalkınma yardımlarının desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, İPARD, FAO İzmir Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya,  hibe sözleşmesi imzalamaya, projelerin yürütülmesi ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

28.Birlik üyelerinin Zirai kredi kapama talebiyle ilgili birliğimize başvurması halinde, başvuru yapan üyelere verilecek olan kısa vadeli borç tutarının, borç vadesinin ve yapılan işlemler için alınacak hizmet bedeli miktarının belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

29.18.05.2015 tarihinden itibaren zirai kredilerin kapatılması amacı ile Birlik bünyesinden üyelere verilen borç işlemleri ve bu işlem karşılığında alınan hizmet bedelinin görüşülmesi,

30.Yönetim Kurulu adaylarının konuşmaları,

31.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegelerinin seçilmesi,

32.Dilek ve temenniler.

33.Kapanış.