Çiğ Süt Sözleşme Örneği

(ÖRNEKTİR) ÇİĞ SÜT ALIM-SATIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN AMACI VE TARAFLARI

(1) BU SÖZLEŞME ………………………………………………………………..adresinde mukim ………………...............ile………………………………………………………………..adresinde mukim ……………………arasındaki süt alım satımının düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

(2) Bu sözleşmede adı geçen …………………………………………..................bundan sonra “SATICI”  ve …………………………………………………… “ALICI” olarak anılacaktır.

MADDE 2- KAPSAM

İş bu sözleşme mevzuatta belirtilen yerlerde ve uygun şartlarda çiftlik hayvanlarından üretilen, SATICI tarafından satılacak, ALICI tarafından satın alınacak çiğ sütün içeriği, üretim yeri, üretim şekli, miktarı, kalitesi teslim şartları, teslim zamanı, teslim yeri, soğutma ve hizmet bedeli, kalite ve miktar primi, muayene ve kabul şartları, fiyatı ve ödeme koşulları ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile ilgili hususları kapsar.

MADDE 3- SÖZLEŞME SÜRESİ

 Bu sözleşme …..../.…../ 20…. tarihinden …..../.…../ 20…. tarihine kadar geçerlidir. Taraflar sözleşmenin bitimine bir ay kala sözleşmeyi uzatabilirler. Taraflarca yazılı bir bildirim yapılmadığı taktirde sözleşme bitiş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl uzatılmış sayılır. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilirler.

MADDE 4- SÜT ÜRETİMİ VE SÜTÜN İÇERİĞİ

Sözleşmeye konu çiğ süt; SATICI’ nın işletmesinde veya  anlaşmalı işletmelerinde  bulunan ………. cinsi  hayvanların  meme  bezlerinden salgılanan 40 ºc’nin üzerinde ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi bir işlem görmemiş, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri ve ilgili mevzuatta belirtilen  çiğ ……… sütü olacaktır.

Teslim edilecek sütler ; 17.12. 2011 tarih ve 28145 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” ile 27.12.2011 tarih ve 28155 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği”  ve  “Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği”ne uygun olacaktır. Buna göre SATICI tarafından ALICI’ ya teslim edilecek sütlerin bileşimi aşağıdaki oranlarda olmalıdır.

% Protein m/v  

 en az

Asitlik

% süt asiti (m/v)

% Yağ m/v en az

% Yağsız kuru madde m/v en az

Yoğunluk  (m/v)

İnek

2,8

0,135-0,2

3,5

8,5

1,028

Koyun

3,1

0,16-0,35

5,5

10

1,030

Keçi

2,8

0,15-0,28

4,15

8,5

1,026

Manda

5,5

0,14-0,22

7

8,5

1,028

 

 

 

(1) SATICI’ nın tesisinde veya üretim yapıldığı yerdeki tanklarda canlı bakteri sayısı (30 ºc’de)  100.000 adet/mililitre ve somatik hücre sayısı 400.000 adet/mililitre üzerinde olamaz.

(2) Bakteri sayısı ayda en az iki numune ve iki aylık periyot sonundaki ortalama değer,  somatik hücre sayısı ayda en az bir numune ve 3 aylık periyot sonundaki ortalama değer dikkate alınarak hesaplanır.

 (3) Satışa konu sütün kreması alınmamış, su, tuz, soda vb. katkı maddeleri katılmamış olmalıdır.

MADDE 5- SÜT ANALİZLERİ

 (1) Sütün yağ, yağsız kuru madde, asit ve protein analizlerinin, sütün teslim alındığı yerdeki toplama merkezinden ve/veya üretimin yapıldığı yerdeki tanklardan ve buralardaki toplam süt miktarı üzerinden yapılması esastır.

  (2) Üretimin yapıldığı yerde veya süt toplama merkezlerinde analizlerin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, ALICI’ nın tesisinde yapılmak üzere alıcı veya yetkilisince mevzuata ve tekniğine uygun olarak numune alınır.

Alınan numune analiz için alıcının tesisine soğuk zincir içerisinde ulaştırılır. Alınan numunenin bir örneği saklanmak üzere SATICIYA teslim edilir ve satıcı tarafından  +4 ºc’de 3 gün süreyle saklanır.

ALICI analiz sonuçlarını 3 gün içerisinde SATICI’ ya bildirmek zorundadır.

(3) SATICI yapılan analizlerden şüpheye düşerse analizleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İl Kontrol Laboratuvarın da yaptırabilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Laboratuvarının sonuçları kesindir.

 (4) Şüpheli analizlerin ücretini alıcı ödemekle yükümlü olup bu analizler ayda en fazla 3 defa yaptırılabilir.

 (5) ALICI’ ya veya adına toplayıcılık yapan kişiye/kuruma sütün tesliminden sonra ortaya çıkacak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmadan satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 6- SÜTÜN TESLİM YERİ, ŞEKLİ ve SAYISI

Sütler +4 ºc’ye ye soğutulmuş veya 40 ºc’nin   altında olmak üzere sıcak süt olarak ALICI’ ya

€        SATICI’ nın işletmesinden,

€        Süt toplama merkezlerinden,

€        Süt işleme tesisine;

sabah/akşam olmak üzere  günde  ……  defa teslim edilecektir.

MADDE 7- SÜTÜN MİKTARI ve TESLİMİNE ESAS BELGE

DÜZENLENMESİ

 (1) SATICI  …….  litre çiğ sütü ALICI’ ya günlük/aylık olarak  teslim etmeyi taahhüt eder. Bu miktar, mevsim şartları ve ineklerin gebelik durumuna göre     % 20 fazla veya eksik olabilir.

 ALICI yukarıda miktarı belirtilen çiğ sütü SATICI’ dan almayı taahhüt eder.

 (2)  Sütün miktarı, süt teslimi veya alımın yapıldığı yerde litre üzerinden belirlenir.

 (3) Tartım işleminde anlaşmazlık oluştuğu takdirde tartım işi sütün satış yeri ve alım yerine en yakın mesafedeki Birlik, Belediye, Kooperatif, Borsa vb. kurumlara ait tartım tesislerinde tekrar yaptırılır, bu tartıma ait belge taraflarca süt tesliminde ve süt ödemesinde esas alınır.

 (4) Sütün teslimi esnasında taraflarca teslim tutanağı düzenlenir ve imzalanır.

 

 

MADDE 8- SÜTÜN FİYATI

(1)   En az % 2,8 m/v protein ,% 0,135-0,2 m/v süt asidi, en az % 3,5 m/v yağ , en az % 8,5 m/v kuru madde ve 1.028 m/v dansiteye sahip çiğ sütün litre fiyatı ;

€        Ulusal Süt Konseyinin ilan ettiği tavsiye fiyatına göre,

€        Kalite, içeriğe ve miktara göre,

€        Pariteye göre,

€        Pazarlık ile belirlenmiş olup;  

 çiğ sütün litre fiyatı   …………. TL dir.

(2) Sözleşme süresi bir yıllık olduğu taktir de fiyatlarda oluşacak değişiklikler sebebiyle sözleşmenin 7. ayında süt bedeli artırılabilir. Bu artış Ulusal Süt Konseyinin belirlemiş olduğu pozitif artış oranına veya miktarına göre yapılır.

  (3) Çiğ sütün fiyatına ilave olarak asgari %3,5 yağ oranın %8.5 yağsız kuru madde oranı ve azami canlı bakteri sayısı 100.000 adet /mili litre (30 ºc ) ve somatik hücre sayısı 400.000 adet /mililitre aralığında kalmak koşulu ile bu özelliklerden biri veya birkaçı dikkate alınarak alıcıya prim artışı verilebilir. Verilecek prim satıcı ile alıcı arasında anlaşılarak litre başına  …………kuruş olarak belirlenmiştir.

 (4) Taraflarca anlaşılması kaydıyla sözleşmeye konu çiğ sütün bedeli karşılığında kesif yem (en az %18 ham proteinli ve 2500 kcal /kg metabolik enerjiye sahip) verilecekse süt/yem paritesi 1,3 oranından az olamaz.

 (5) Taraflarca anlaşılması kaydıyla sözleşmeye konu çiğ sütün miktarı ile ilgili ALICI tarafından, SATICIYA prim verilebilir. Bu amaçla verilecek prim miktarı her 100 litre  çiğ süt için  ……………kuruş olarak belirlenmiştir.

 (6) Sütün soğutulmasında kullanılan tankların üreticiye ait olması durumunda çiğ süte soğutma bedeli verilebilir. Soğutma tankları ALICIYA ait ise soğutma primi ödenmez. Ödenecek soğutma primi litre başına …………kuruş olarak belirlenmiştir.

 (7) SATICI tarafından ALICIYA herhangi bir hizmet bedeli ödemesi yapılmaz.

MADDE 9- ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ

  (1) ALICI tarafından SATICIDAN alınan çiğ süt bedeli ve her türlü prime esas ödemeler aylık olarak 30’ar günlük periyotlar halinde en geç sütün teslim edildiği ayı takip eden ayın 5. işgününün sonuna kadar üreticinin banka hesabına yatırılır.

  (2) Süt bedeli ve her türlü prime esas ödemelere karşılık verilecek yemin miktarı taraflarca karşılıklı anlaşmak suretiyle belirlenir.

MADDE 10 – TEMİNAT

Bu sözleşmede üstüne düşen yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde işleme konulmak üzere ALICI, SATICI’ ya 45 günlük süt bedeli karşılığında teminat senedi/ çek vermeyi taahhüt eder.

MADDE 11- SATICININ SORUMLULUKLARI

  (1) SATICI sözleşme süresi içerisinde başka hiçbir kişi veya kuruma süt teslimatı yapamaz.

 (2) SATICININ alıcıya teslim edeceği çiğ sütün 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliklerinde belirlenen şartları taşıyor olması gerekir.

 (3) SATICI süt teslimatını etkileyebilecek toplu aşılamaları birkaç gün öncesinden, salgın hastalık vs. gibi durumları ve mekanik arızaları hemen alıcıya bildirecektir.

 (4)ALICI ve SATICIYA ait bilgi ve belgelerin yasal yükümlülükler hariç olmak üzere sözleşme süresi ve sonrasındaki 5 yıl boyunca 3. şahıslara ulaşmasını önler.

MADDE 12- ALICININ SORUMLULUKLARI

 (1) ALICI; SATICIDAN çiğ sütü sözleşme süresince bayram günleri de dahil olmak üzere her gün almak zorundadır.

 (2) ALICI; SATICIDAN aldığı çiğ sütün bedelini bu sözleşmede belirlenen süre içerisinde üreticinin banka hesabına yatırır. Ödemenin belirtilen zamanda yapılmaması durumunda ödeme tarihinden sonraki günler için aylık % 2 temerrüt faizi ödemeyi kabul etmiş sayılır.

  (3) ALICI ve SATICIYA ait bilgi ve belgelerin yasal yükümlülükler hariç olmak üzere sözleşme süresi ve sonrasındaki 5 yıl boyunca 3. şahıslara ulaşmasını önler.

 

 MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ

 (1) SATICI

 İl Kontrol Laboratuvarı sonuçlarının 4 den fazla uygunsuz çıkması durumunda satıcı sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir.

 ALICI tarafından süt bedelinin ve her türlü prime esas ödemelerin sözleşmede belirtilen sürede banka hesabına 2 (iki) defa yatırılmaması durumunda SATICI sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.

(2) ALICI

İl Kontrol Laboratuvarı sonuçlarının 4 den fazla uygunsuz çıkması durumunda alıcı sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir. 

ALICI tarafından bu sözleşmede belirtilen şartlar dışında sözleşmenin tek taraflı fesh edilmesi durumunda 45 günlük süt bedeli alıcıya ödenir.  (Daha önce teslim edilen aylık süt miktarı ortalaması üzerinden )

 MADDE 14- MÜCBİR SEBEPLER

 (1) SATICININ işletmesinde salgın hastalık çıkışı, yangın, doğal afet nedeniyle oluşacak zarar, karantina, yolların kapanması belgelemek şartıyla mücbir sebep sayılır.

 (2) ALICININ süt işleme tesisinde grev, lokavt, kanunsuz direniş, büyük arıza, yangın, köy veya belirli alanların karantinaya alınarak süt ticaretinin durdurulması doğal afetler (deprem, sel felaketi) vs  gibi mücbir sebep olarak sayılır.

Taraflar kontrolü dışındaki tüm olumsuz hadiseleri karşılıklı bildirmek zorundadır.

ALICININ mücbir sebepleri ortadan kalkıncaya kadar satıcı sütünü başka bir kişi veya kuruma satabilir.

 Bu tür mücbir sebepler sözleşme hükümlerine aykırılık olarak kabul edilmez ve fesh sebebi sayılmaz.

 MADDE- 15 UYUŞMAZLIK MERCİİ  

 (1) Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümünde …………….. Mahkemeleri ve ……………..İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 (2) Taraflar sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde 11/1/2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun temerrüt ve sorumluluğa ilişkin ilgili hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

  MADDE- 16 TEMİNAT İADESİ

İşbu sözleşme karşılığında alınan teminat sözleşmenin sona erdiği gün teslim edilecektir.

İş bu sözleşme taraflarca karşılıklı olarak  …../…./201… tarihinde …….sayfa  ………Madde ve 3 (üç) nüsha olarak hazırlanmış ve aynen kabul edilerek imza altına alınmıştır.

 

 

SATICI                                                                                                         ALICI